Menu

Stadgar och Etiska regler

Stadgar och Etiska regler

Sefifs stadgar, organisationsnummer 802018-2278
 § 1 Föreningens namn är Sefif.
 § 2 Målsättning. Att verka för att skapa goda villkor för att utveckla fristående förskola.
 § 3 Verksamhet. Föreningen ska bevaka medlemmarnas intressen och verka för erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna. Föreningen ska vara politiskt oberoende.
 § 4 Medlemmar. Medlemskap beviljas för förskolor/fritidshem/skolor vars verksamhet är godkänd av behörig instans. Förskolor/fritidshem/skolor som inte godkänts av behörig instans men ändå bedrivs av fristånede huvudman kan efter särskild prövning av styrelsen beviljas medlemskap. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. Som medlem avses medlemsföretagets organisationsnummer.
 § 5 Medlemskap. Beviljat medlemskap erhålles från och med den dag medlems- och serviceavgiften finns bokförd på anvisat konto.
 § 6 Stödmedlem. Medlemskap kan beviljas för privatperson eller juridisk person som delar Sefifs värdering. Gäller ej förskolor/fritidshem/skolor. Stödmedlem betalar medlemsavgift.  
 § 7 Medlemsavgift. Medlemsavgift bestäms av årsmötet. Medlemsavgiften är samma för alla medlemsföretag. Medlemsavgiften erläggs per kalenderår, i förskott. 
 § 7 Serviceavgiften. Serviceavgiften grundas på antalet förskolebarn som medlemsföretaget har inskrivet per den 1 november föregående år. Serviceavgiften bestäms på ett styrelsemöte innan november månads slut. Serviceavgiften erläggs per kalenderår, i förskott.
 § 8 Etiska regler. Medlemmar i Sefif ska följa de etiska regler som Sefif har beslutat om. 
 § 9 Årsmöte. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas varje år före juni månads utgång. Kallelse till årsmötet ska ske skriftligt till medlemmarna senaste 14 dagar före. Röstning avgörs med enkel majoritet. Årsmötet väljer styrelse, revisorer och valberedning. (Röstning med fullmakt är ej tillåten). Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid mötet
2. Val av sekreterare för årsmötets protokoll
3. Val av två justerare och val av två rösträknare
4. Justering av röstlängd
5. Frågan om årsmötet blivit stadgenligt utlyst
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas utlåtande
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Beslut om policydokument för styrelsens arbete.
11. Budget
12. Medlemsavgift.
13. Valberedningens förslag till ny styrelse.
14. Val av styrelsens ordförande jämte övriga styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av revisor och revisorsuppleant.
16. Val av valberedning, tre (3) personer.
17. Eventuella övriga ekonomiska frågor och genomgång av policydokument.
18. Behandling av inkomna motioner.

Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie årsmöte skall skriftligen anmälas till styrelsen senast en månad före stämman.

 § 10 Medlemsmöte. Styrelsen kan när som helst inkalla medlemsmöte. Kallelse ska ske skriftligt till medlemmarna senast 14 dagar före. Styrelsen har skyldighet att inkalla medlemsmöte om minst tre (3) av styrelsemedlemmar eller 1/5 av de vid aktuell tidpunkt betalande medlemmarna så begär. Medlemsmötet ska hållas senast en månad efter att begäran om detta ha inkommit styrelsen. Medlemsmötet kan fatta beslut kring ekonomiska frågor och om utvecklingen av föreningen.

 

Dagordning medlemsmöte:

1. Fastställande av röstlängd
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare samt två justerare
 3. Frågan om mötet blivit behörigen kallat
4. Fastsällande av dagordning
5. Behandling av förslag till medlemsmöte 

 § 11 Styrelse. Styrelsen väljs vid årsmötet. Styrelsen ska bestå av fem (5) till sju (7) ordinarie ledamöter och noll (0) till tre (3) suppleanter. Styrelsens mandattid är två (2) år med växelvis avgång. Omval kan ske. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsen handhar ledningen av verksamheten i överensstämmelse med dessa stadgar och vid styrelsemöten fattade beslut, samt är, mellan dessa möten högsta beslutande organ.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet.Styrelsen äger rätt att till sig adjungera föreningens tjänstemän och sakkunniga inom olika områden samt personer med anknytning till eller intresse för förskolans arbete. Dessa personer får delta i diskussionerna men har ej beslutsrätt.Styrelsen sammanträder minst sex gånger per år och ett ska vara ett konstituerande möte i direkt anslutning till årsmötet, samt därutöver på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter eller revisor så kräver.

Det åligger styrelsen att:
- I överensstämmelse med föreningens stadgar och antagna program samt årsmötets beslut, leda och samordna föreningens verksamhet.
- Fastställa budget och verksamhetsplan inför nästkommande års verksamhet.
- Samordna och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen
- Verka för utbyte av erfarenheter dem emellan
- Förbereda årsmöte och ev. extra föreningsmöte
- Verkställa vid sådana möten fattade beslut
- Ansvara för kansli och dess personal
- Förvalta föreningens tillgångar och ekonomiska förvaltning
- Senast 5 veckor före årsmötet till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse jämte balans- och resultaträkningar avseende det senaste räkenskapsåret.
- Företräda föreningen gentemot andra organisationer och myndigheter.
- Agera enligt beslutat policydokument.

 § 12 Firmateckning. Föreningens firma tecknas av, två i styrelsen. Vid löpande förvaltningsåtgärder tecknas föreningen av utsedd funktionär. 
 § 13 Revisorer. Årsmötet ska utse en (1) revisor och en (1) revisorsuppleant.  
 § 14 Valberedning. Årsmötet utser valberedning på tre (3) personer var av en är sammankallande som har att förbereda valen till påföljande årsmöte.Två av valberedningens ledamöter väljs på två år och en på ett år, därefter sker växelvis valen. Valberedningen tillhör inte styrelsen. Valberedningen förväntas uppmana medlemmar att komma in med nominerar till de val valberedningen ska bereda. Valberedningens urval av kandidater behöver ej enbart baseras på inkomna nomineringar. 
 § 15 Verksamhetsår. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. 
 § 16 Stadgeändring. Ändring av stadgarna avgörs med enkel majoritet av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte.
 § 17 Uteslutning. Medlem som bryter mot stadgarna kan uteslutas av styrelsen.
 § 18 Uppsägning. Uppsägning till utträde ur föreningen skall göras skriftligen till föreningen minst 3 månader innan kalenderåret. Erlagd avgift återbetalas inte.
 § 19 Upplösningen. Upplösningen av föreningen beslutas endera med enhälligt beslut av samtliga röstberättigade medlemmar på ett extra eller ordinarie årsmöte eller med enkel respektive två tredjedels majoritet av de röstande på två på varandra följande medlemsmöten, samt att minst två månader skall ha förflutit mellan dessa. Vid upplösning ska eventuella tillgångar fördelas till BRIS.
 

Att dessa stadgar antagits vid föreningens årsmöte 2010 03 11 intygas.
 

  Elisabeth Thorburn
Ordförande
Marianne L Forsberg
Vice ordförande

 

 

Etiska regler

Sefif är en branschorganisation för de fristående förskolorna. Sefif verkar för att villkoren för fristående förskolor ska förbättras och att förskolorna ska kompetensutvecklas och nätverka. Etiska regler för Sefif syftar till att organisationen och dess medlemmar skall uppträda och handla på ett sätt som skapar förtroende för förskolan som skolform i samhället.Sefif har byggt goda och långsiktiga relationer med medlemmar, förvaltningar och samarbetspartner. Sefif eftersträvar ett högt förtroendekapital och det har en stor betydelse för Sefifs fortsatta framgångsrika arbete. 

Etik handlar om att utveckla förtroende, både till föreningen och utåt i samhället och ta hänsyn till medlemmar. Dessa etiska regler ska ses som ett hjälpmedel i arbetet för att verka för medlemmarnas bästa. God etik står för den systematiska reflektionen över mänskliga värderingar och handlingar. 

Medlem skall uppträda ansvarstagande och agera i enlighet med landets lagar och förordningar, myndigheters och andra organs beslut, riktlinjer och rekommendationer. 

Tolerans och respekt för alla människors lika värde och behov av medmänsklighet utgör kärnan i vår gemenskap. Var och en ansvarar för att bemöta andra på ett sätt som inte upplevs kränkande och destruktivt. Ett pedagogiskt tänkande och förhållningssätt ska genomsyra allt arbete. 

Förskolan ska i sin yrkesutövning ständigt värna om och verka för god företagsamhet och en god pedagogik. 

I de fall Sefif lämnar ut adressregister eller liknande ska dessa hanteras efter de regler som Sefif sätter upp. 

Avsteg från Sefifs etiska regler
Om någon uppenbart bryter mot de etiska reglerna skall styrelsen besluta om hur ärendet ska hanteras. Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlemmen.  

De etiska reglerna beslutades på ett extra årsmöte den 18 november 2009 och justerades den 4 juni 2014.